Лого на политическа партия Български Гласъ

Декларация за членство

На основание чл. 11, ал. 1 и 2 от ЗПП и Устава на ПП „Български гласъ“

Подписаният/-ата: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
ЕГН: . . . . . . . . . . . . . . . . . . , л.к. № . . . . . . . . . . . . . . . . , издадена на . . . . . . . . . . . . . . . . г.
от МВР- . . . . . . . . . . . . . . . . , с адрес: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
тел: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , имейл: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Изразявам личната си воля да членувам в Политическа Партия „Български Гласъ“, като

         ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Аз, ………. ……………………………………………………………………………………………………….. ………. (трите имена)
Декларирам, че доброволно и собственоръчно попълних и потвърдих горе изложеното. Информацията в „Декларацията“ е защитена по смисъла на ЗЗЛД и ще бъде използвана единсвено и само за целите на процеса по приемане от ПП „Български Гласъ“. В случаите, на изрично волеизчвление, има право на основание РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016година да се възползва от своето легитимно право пред администратора на лични данни.Установяването на неверни данни при попълването на „Декларацията“ ще се счита, като основание за недобронамерено действие към ПП „Български Гласъ“. Декларирам изричкото си съгласие предоставената от мен информация да бъде обработвана за целите на евентуалното ми членство в ПП „Български Гласъ“.

Дата: 16 юли 2024 год.

С УВАЖЕНИЕ: ……………