Лого на политическа партия Български Гласъ

ПРОГРАМА

на ПП "Български гласъ"

НИЕ ОТ "БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ" ЩЕ СЕ БОРИМ ЗА ПРОМЕНИ В КОНСТИТУЦИЯТА, ПОЗВОЛЯВАЩИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО НА ЦЪРКВА И ДЪРЖАВА!!!

На първо време ще искаме свещениците в съответните общини и енории да имат място в общинските съвети, да имат право на вето и да следят и гласуват от гледна точка на морал и нравственост! 

Съответно да получават и възнаграждения като на останалите съветници. В областната управа, освен областният управител, за спазване на право, етика и морал да съблюдава и митрополитът! 

Да има правата и привилегиите на областния управител. В парламента по право да присъстват и патриархът и представителите на другите две големи религии – мюсюлмани и юдеи. 

Те също да имат правата на народните представители и техните гласове (естествено, представени пропорционално според броя на вярващите, които представляват). Да съблюдават законите, които се приемат, от чистоморална и общочовешка етика и доброта. 

Към всеки храм да се изгради детска градина  а в училищата да има задължителни часове по вероучение и така да учим младите хора на доброта, смирение и човеколюбие.

1

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ЦЪРКВА И ДЪРЖАВА

2

ОТ НАРОДА ЗА НАРОДА!

3

ЗДРАВЕТО НЕ СЕ КУПУВА!

4

ПРАВОСЪДИЕ С МОРАЛ!

5

ХЛЯБЪТ НЕ Е ЛУКС!

6

НАИСТИНА ОБРАЗОВАНИЕ, НАИСТИНА БЕЗПЛАТНО!

7

СЪДБАТА НИ В НАШИТЕ РЪЦЕ!

НИЕ ОТ "БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ" ЩЕ СЕ БОРИМ ЗА ПРОМЕНИ В КОНСТИТУЦИЯТА, ПОЗВОЛЯВАЩИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО НА ЦЪРКВА И ДЪРЖАВА!!!

На първо време ще искаме свещениците в съответните общини и енории да имат място в общинските съвети, да имат право на вето и да следят и гласуват от гледна точка на морал и нравственост! 

Съответно да получават и възнаграждения като на останалите съветници. В областната управа, освен областният управител, за спазване на право, етика и морал да съблюдава и митрополитът! 

Да има правата и привилегиите на областния управител. В парламента по право да присъстват и патриархът и представителите на другите две големи религии – мюсюлмани и юдеи. 

Те също да имат правата на народните представители и техните гласове (естествено, представени пропорционално според броя на вярващите, които представляват). Да съблюдават законите, които се приемат, от чистоморална и общочовешка етика и доброта. 

Към всеки храм да се изгради детска градина  а в училищата да има задължителни часове по вероучение и така да учим младите хора на доброта, смирение и човеколюбие.

Закрепване на конституционно-правно равнище

Закрепване на конституционно-правно равнище на принципи, чиято валидност различни проводници на външни влияния целят да подкопаят и дискредитират въпреки традиционните консервативни възприятия и убеждения на българското общество – бракът като доброволен съюз между мъж и жена; съществуване на два биологични пола и произтичащите от това естествени различия в тяхното социално и правно положение (напр. закрила на жената при бременност и раждане, осигуряване на равни условия за развитие и усъвършенстване при съблюдаване на различията и т. н.). 

Въвеждане на персонална (лична) гражданска отговорност на държавните служители

Въвеждане на персонална (лична) гражданска отговорност на държавните служители, вкл. на висши ръководни постове на изпълнителната и законодателната власт, членове на колективни управленски органи, магистрати и всички други органи на власт,  за вреди, причинени на граждани и юридически лица от умишлено или при груба небрежност нарушение или неизпълнение на техни задължения. Тази отговорност ще възниква солидарно с тази на държавата и общините за вреди. Това според нас е единственият начин да се изкорени колективната безотговорност, корупцията и немарливостта при упражняването на държавната власт. 

Правото на всеки да сезира Конституционния съд

Гарантиране правото на всяко физическо и юридическо лице да сезира Конституционния съд с искане за обявяване противоконституционност на закон и нормативен акт от същия ранг.

Ограничаване съдът да оставят без разглеждане жалби

Ограничаване възможността съдът и другите правораздавателни и правоохранителни органи да оставят без разглеждане жалби и искания на физически и юридически лица поради липса на правен интерес. 

Ревизиране на висшите държавни служители и на магистратите

Ревизиране на статута на висшите държавни служители и на магистратите с оглед премахване на тяхната недосегаемост и безнаказаност, независимо от ниското качество на работата им и нарушенията при извършването ѝ.

Въвеждането на контрол - на входно и изходно ниво

Въвеждането на контрол – на входно и изходно ниво, вкл. системен, за компетентност, израстване и почтеност е задължително условие за заемане на длъжност във всяка от трите власти.

Ново съдържание на трите власти :

  • Законодателна – НС да се състои от хора с професионални качества и морал и които да са реално отговорни за действията си пред своите избиратели, вкл. чрез възможност за отзоваването им. Премахване категорията „независим депутат“. Въвеждане възможност за отзоваване на депутати . 
  • Изпълнителна – съкращаване на дублиращи се или необосновано съществуващи  и оптимизиране на всички административни структури, вкл. агенции, дирекции и др., електронно управление, улесняване на гражданите в контактите им с администрацията и във всяка административна процедура. Изключване на партийните квоти при номиниране на членовете и определяне  състава на съответните административни структури. 
  • Съдебна– реорганизация на съдилищата на базата на реално разглежданите по вид и тежест дела, облекчаване на процедурите, извеждане на прокуратурата от системата на съдебната власт, въвеждане на лична имуществена  и дисциплинарна отговорност при причиняване на вреди на граждани от незаконосъобразни актове или нарушаване на права, пряк избор на Главния прокурор и председателите на върховните съдилища, задължителна гражданска квота във ВСС и Инспектората към ВСС. Създаване на частни съдилища на териториален принцип за разглеждане на граждански дела с малък материален интерес и наказателни дела от частен характер.

Опростяване на регулаторните режими

Опростяване на регулаторните режими. В дългосрочен план държавата следва да се намесва предимно с ограничен набор от икономически мерки, например чрез насърчаване на иновациите и на предприемачеството в определени сектори.

Приоритет на политиките по растеж на регионите:

Приоритет на политиките по растеж на регионите: България е единна и неделима, но управлението на България трябва да държи сметка за разликите в икономическото и социалното положение на хората в различните региони, както и за разликите от културно, духовно, религиозно, битово и етническо естество. Ето защо ние от ПП „Български Гласъ“ конструирахме така нашата организация и правилата, на които тя безпрекословно се осланя, че всяка отделна териториално-административна единица да има почти безгранична самостоятелност при вземане на решения за своето функциониране и управление. Това означава всяка областна и всяка общинска организация в своите рамки сама да излъчва свое ръководство, сама да приема и изключва членове, сама да издига кандидати за изборни органи на местната и на държавната власт при спазване на законовите изисквания за това, като централното ръководство  на партията няма никакви неформални лостове и механизми за намеса в тези решения, с изключение на тези, залегнали в Устава на ПП „Български Гласъ“. Целим: Създаване на нов модел за управление и финансиране  на малките населени места и общините. Законодателно уреждане на възможността за собствена финансова рамка на всички населени места. Създаване на фонд от държавния бюджет за малките населени места.

Незабавна ревизия на управленските решения на предходни правителства

Незабавна ревизия на управленските решения на предходни правителства, огласяване на резултатите, привличане на виновните лица към наказателна отговорност.

Приоритетно решаване на демографската криза

Приоритетно решаване на демографската криза чрез комплекс от мерки, стимулиращи раждаемостта и повишаване качеството на живота. Разрешаване на демографските проблеми чрез увеличаване на реалните семейни доходи, въвеждане на насърчителни мерки с преференциална данъчна политика. Стимулиране на раждаемостта със социални помощи , данъчни облекчения,  заеми от държавни банки при облекчени условия и др., безплатни ясли и детски градини до определен праг на доходите, настаняване на млади семейства в държавни жилища / за тази цел – въвеждане общински  данък „ млади семейства“ / в справедлив процент жилища за фонд „ млади семейства“ към общините или парична сума за изграждане на детски заведения/ за строителния бизнес/.

Нов подход в образованието

Нов подход в образованието. Част от националната сигурност е образованието. Нужно е създаване на нов модел по който да се изготвят учебните програми, като наред със знанията се възпитават добродетели, формират ценности и утвърждават принципи на поведение и контрол. Индивидуален подход според конкретните възможности и потребности на учениците. Стимулиране на креативното мислене и творчеството. Въвеждане на паралелки за професионално обучение. Планово изграждане на детски градини и училища с равни възможности.

Възпитаване на национално самочувствие и достойнство, християнски ценности

Възпитаване на национално самочувствие и достойнство, християнски ценности, стремеж към знания и отговорност. Редуциране на ВУЗ според нивото на качество на образованието  и потребностите на обществото, стимулиране на творческите интереси и прояви.

Нов модел на социална политика

Нов модел на социална политика. Изграждане  и подпомагане на домовете за сираци и стари хора. Справедлива пенсионна система с въвеждане на възможност за  избор  – изплащане на определен брой пенсии при пенсиониране  и последващо месечно изплащане или процент от осигурителните вноски да се натрупват по специална сметка на осигурения  / по която правата да възникват след навършване на пенсионна възраст/  и последващо месечно изплащане.

Приоритетно отношение към научната дейност

Приоритетно отношение към научната дейност. Финансово подпомагане и стимулиране на научни институти и лаборатории.

Гарантиране енергийната сигурност на страната

Гарантиране енергийната сигурност на страната. Изготвяне на анализ на състоянието на всички енергоизточници, тяхната ефективност и прогнозно развитие. Преразглеждане на договорите относно АЕЦ и ТЕЦ, формиране на нова методика за определяне и контрол върху цените на газа и електроенергията.

Промяна в изборното законодателство

Промяна в изборното законодателство, която да гарантира на гражданите реално равно избирателно право както и честно провеждане на изборния процес; Утвърждаване на законодателна промяна, която гарантира иницииране на референдуми за решаване на национални и местни въпроси.

Осигуряване на всеобщо, безплатно, достъпно и качествено здравеопазване

Осигуряване на всеобщо, безплатно, достъпно и качествено здравеопазване на българските граждани; Преразглеждане статута, броя и въвеждане на териториален принцип /вкл. брой на населението/ относно здравните заведения , диференциране на здравно – осигурителната грижа, отпадане финансирането на частни здравни заведения, демонополизация на пазара чрез частно здравно осигуряване. Премахване статута „търговски дружества“ на обществените здравни заведения.

Развитие  на българската култура и спорт

Развитие  на българската култура и спорт като съществени фактори за израстването на физически здрави, духовно пълноценни и обществено отговорни граждани на България; задължителна квота от 50% за български произведения във всички български медии, независимо дали са частни или финансирани от държавния бюджет ; 50% от тематиката на финансираните от държавния бюджет творчески продукти чрез конкурси и други да са обвързани с теми издигащи националното самосъзнание.

Оптимално структуриране на службите, гарантиращи вътрешната сигурност и  обществения ред

Оптимално структуриране на службите, гарантиращи вътрешната сигурност и  обществения ред  чрез съкращаване на дублиращата се и неефективна администрация и профилиране по териториален принцип според характеристиките, вида и броя на правонарушенията и престъпленията, системни обучения и специализация, системно взаимодействие по линия на гражданския контрол. Създаване на полицейски структури в селските райони.

Прагматична външна политика

Прагматична външна политика – връщане на ЕС към ценностите, обусловили създаването му, ЕС на суверенните държави с равни права и участие, Европа на нациите с уважение към всеки национален интерес , обединени за благото на всеки от европейските народи. Преразглеждане участието на България в икономически и военни съюзи от гледна точка на националния интерес и волята на българския народ, вкл. чрез провеждане на национални референдуми.

Приоритетно развитие на селското стопанство

Приоритетно развитие на селското стопанство, традиционни производства, въвеждане на научни достижения. Стопанството във всички негови сфери следва да се развива на база конкретните природни дадености на съответната територия и в условията на прогнозиране и планово развитие. Възстановяване на хидромелиоративните съоръжения, което предопределя и едно от направленията на публичните инфраструктурни инвестиции. Инвестиране в биологичното земеделие, което е с възможности за реализирането на висока добавена стойност. Създаване на депозитарни складове за земеделска и животновъдна продукция,  както и български търговски вериги.

АНКЕТНА КАРТА​

За идентифициране и закрепване, чрез референдуми и друг вид допитване до българския народ в Конституцията на Република България на неотменими принципи на съществуване на българското общество и държава.

Приоритетите в програмата на ПП „Български гласъ“ са задължителни, неотменими и непроменяеми до тяхното изпълнение!

Георги Попов - Председател на ПП "Български Гласъ"

2024 © Всички права запазени за Политическа Партия „Български Гласъ“